Malmska Sjukhuset i Jakobstad

Ändamål

Stiftelsen främjar högre undervisning, folkbildning, inrättningar för allmänt väl samt forskning genom att utbetala stipendier till enskilda personer, arbetsgrupper eller organisationer.

Stipendierna riktas vartannat år (jämna årtal, t.ex. 2024, 2026, 2028 etc.) till vetenskaplig forskning, vartannat år (udda årtal, t.ex. 2025, 2027, 2029 etc.) till verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl.

Allmänna anvisningar för år 2024

År 2024 utdelas sammanlagt 1 miljon euro till vetenskaplig forskning. Stipendierna är avsedda för personer som har avlagt minst magisterexamen eller motsvarande. Arbetsstipendier beviljas för ett halvt år.
Kortare arbetsstipendier är möjliga i undantagsfall. Medel kan också beviljas för andra ändamål, såsom konferensresor och materialinsamling.
Halvårsstipendier är 13 000 euro för doktorander och 15 000 euro för postdoktorala forskare; kortare arbetsstipendier är proportionellt mindre. Forskningsstipendier ansöks alltid personligen.

Ansökningstiden är 1.4.2024-30.04.2024.
Ansökningar uppgörs och insänds elektroniskt via denna webbtjänst
(- Ansökan/länk)/länk). med bilagor (kort forskningsplan på högst 4 sidor, budget, CV) som bifogade filer. Det är synnerligen önskvärt att sökanden också uppger 1-3 referenspersoner med e-postadresser till vilka systemet automatiskt sänder begäran om utlåtande.

En förteckning över beviljade stipendier publiceras på stiftelsens webbsida 1.7.2024. Stipendiemottagare underrättas per e-post. Inga förhandsbesked ges om utdelningsbesluten.