Pehr Malm (1768–1827)

Alla Niklas fem vuxna söner blev handelsmän i Jakobstad och samarbetade i olika fartyg. Störst framgång hade Pehr Malm, som var nästyngst av dem, och blev den som framförallt förde sin fars livsvek vidare. Han inledde sin affärsverksamhet 1790, lät precis som sin far i egen regi eller i samarbete med andra handelmän i Jakobstad bygga fartyg som såldes som nya, idkade sjöfart, handlade med tjära och trävaror. Då ett fartyg seglades utomlands för att säljas förde Malm ofta själv befälet. Fartygen trafikerade hamnar vid Nordsjön, särskilt Amsterdam, en del fortsatte genom Engelska kanalen och sedan söderut med destination i en hamn vid Atlantkusten eller Medelhavet. Pehr Malm var ändå inte den mest framgångsrika handelsmannen i Jakobstad. Hans svåger Adolph Lindskog, som blev den första att låta uppföra ett bostadshus av sten vid stadens torg för sin familj, var svårslagen då det gällde affärer

Seglation och konkurs

I en tid då länderna i Norden allt tydligare drogs in i aktiviteter som omspände hela jordklotet kom internationell fraktfart att bli ett viktigt inslag i Malmska handelshusets verksamhet. Revolutions- och napoleonkrigen (1792–1815) skapade möjligheter till fördelaktiga frakter för fartyg under neutral flagg. Samtidigt växlade villkoren snabbt i enlighet med vilka stater som antingen ingått allianser eller hamnat i krig med varandra. Haveriet var ett ständigt närvarande hot men i krig fanns också risken att fartyg kapades, något som hände exempelvis fregatten Concordia(byggd 1794) som Pehr Malm var delägare i. På sin resa från London mot Neapel uppbringades fartyget 1797 av en spansk kapare.
Pehr Malm klarade krigen men inte freden. Hans ekonomi försämrades mot slutet av hans liv, motgångar som slutligen ledde över i konkurs. Historikern Oscar Nikula framhåller i sin bok om Malmska handelshuset att källmaterialet är så magert att det inte går att klarlägga varför det gick så. Konjunkturerna var ytterst ofördelaktiga i omkring femton år efter Napoleonkrigen med konkurser för många firmor i Europa som följd. Sedan Finland blivit en del av det ryska imperiet var finländska fartyg utestängda från Medelhavet eftersom Ryssland till skillnad från Sverige inte hade ingått något avtal med Barbareskstaterna (dagens Marocko, Algeriet, Tunisien och Libyen). Det livsviktiga saltet seglades i stället hem till Finland från hamnar i Portugal. Pehr Malm förlorade fartyg i haverier och den konkurs som följde sedan brorsonen Mathias Malm 1819 avlidit fick antagligen också negativa konsekvenser för honom. Följande år måste Pehr Malm inteckna sin gård i Jakobstad och sitt hemman i Skutnäs på grund av den fordran som handelsmannaänkan Kristina Riska i Gamlakarleby, syster till hans andra hustru Brita Maria, hade på honom.