Kulturpriset Kompassrosen 2023 tilldelas Suoma Sámi Nuorat – Suomen Saamelaisnuoret ry för arbetet för samiska ungas kulturidentitet och de samiska språken

Suoma Sámi Nuorat – Suomen Saamelaisnuoret ry (SSN) tilldelas Kommerserådet Otto A. Malms donationsfonds kulturpris Kompassrosen 2023 för sitt arbete för samiska ungas kulturidentitet och de samiska språken.

Suomen saamelaisnuoret ry är en förening grundad 1991 som verkar nationellt för att stöda unga samers kulturella identitet och språk. Föreningen är också ett språkrör för unga samers rättigheter, för att förverkliga grundlagens stadganden om samernas språkliga och kulturella rättigheter.

Under de senaste åren, då samernas rättigheter varit framme i offentligheten bland annat genom den omstridda reformen av sametingslagen, har föreningen aktivt arbetat för en reform av lagen där ursprungsfolket samernas kulturautonomi respekteras. I en tid då många unga samer riskerar att förlora sitt språk och sin kulturella identitet har föreningen haft en viktig roll i att stötta unga.

Samiska unga ska få känna glädje och stolthet över sitt eget språk och sin egen identitet

- Med priset Kompassrosen vill Otto A. Malms donationsfond visa sin uppskattning och sitt stöd för att Suomen Saamelaisnuoret ry både genom projekt och gemensam verksamhet och synlighet ska kunna arbeta för att stärka de samiska språkens ställning och att unga samer ska få känna glädje och stolthet över sitt språk och sin identitet, konstaterar professor Mirjam Kalland, ordförande för styrelsen för Otto A. Malms donationsfond, som ansvarar för förvaltning och utdelning av Kulturpriset Kompassrosen.

Kulturpriset Kompassrosen utdelas till personer, organisationer eller nätverk, som på ett betydande sätt främjat folkbildning, högre undervisning, forskning eller allmänt väl. Priset är 30 000 euro.

Kompassrosen beviljas vartannat år på Otto-dagen (17.4.) och har hittills beviljats fem gånger. År 2021 tilldelades priset docent Anna Hielm-Björkman för hennes innovativa coronahundsforskning.